SIRES

MR. V8 386/8

"Ray Wiley"

FEMALES

MS. BONCHASSE 449/9

"Fay"

MORENO MS. LADY KIMBARA

"Wanda"

MMKJ MISS RAS 02/8

"Tammy"

MORENO MS LADY SUVEME 296/2

"Wynonna"

MMKJ MISS RAS 05/8

"Loretta"

MMKJ MISS RAS 04/8

"Patsy"

G MISS WHITNEY 07/7

"Emmy Lou"

G MISS ANGELA 08/7

"Dolly"